Mitt syn på læring

Mitt læringssyn

  • Helhetlig læring skjer gjennom blandede læringsformer
  • Læring fører til mestring
  • Kompetanse utvikles gjennom samhandling
  • Læring skal designes og tilpasses den enkeltes nivå
  • Varig atferdsendring over tid er selve definisjonen på læring

Begreper

HVA ER LÆRING?
Læring er endring av adferd. Denne endringen kommer av kunnskap, ferdigheter eller
holdninger du tilegner deg gjennom en prosess.

HVA ER KUNNSKAP?
Kunnskap er teorien om noe du har lært, som du kan forklare.

HVA ER FERDIGHETER?
Ferdigheter er kunnskap du kan utføre i praksis, noe du kan vise at du mestrer.

HVA ER HOLDNINGER?
Holdninger handler om hvordan du ut i fra din kunnskap, erfaring og sosialisering
oppfatter en situasjon. Holdninger kan være vanskelig å endre, fordi de er forankret i din
selvoppfatning.

HVA ER KOMPETANSE?
Kompetanse oppstår i en situasjon der du gjennom handling anvender din kunnskap,
dine holdninger og dine ferdigheter.

HVA ER MOTIVASJON?
Motivasjon kan defineres som det som utløser handling hos deg, det som holder
aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening

Referanser og kilder: